กิจกรรมหน่วย


พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี