กิจกรรมหน่วย


การตรวจสอบและประเมินผลการฝึกแถวชิด การเดินสวนสนามของทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๒๕๕๖