กิจกรรมหน่วย


การอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖