กิจกรรมหน่วย


การตรวจสอบประเมินผลตามนโยบายการปลูกฝัง และสร้างเสริมอุดมการณ์ทางทหาร ทบ. ประจำปี ๒๕๕๖