กิจกรรมหน่วย


ร.๑ พัน.๒ รอ.จัดกองทหารเกียรติยศ ในงานถวายพระกระยาหารค่ำ แด่ สมเด็จพระราชธิบดี และสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย
ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ