กิจกรรมหน่วย


การตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ และการฝึกซ้อมการสวนสนาม สำหรับพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๗