กิจกรรมหน่วย


ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดการประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗