กิจกรรมหน่วย


ผบ.ร.๑ รอ. ตรวจเยี่ยมการฝึก ชุด ชป.นทล. ร.๑ พัน.๒ รอ.