กิจกรรมหน่วย


พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ.