กิจกรรมหน่วย


นำนายทหารเข้ารับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร