กิจกรรมหน่วย


เมื่อ ๐๒ เม.ย.๕๘ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศและจัดนายทหารเข้าเฝ้าฯ โดยมี รอง ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้าฯ เนื่องในพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ภายในพระบรมมหาราชวัง