กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๕๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ.จัดนายทหารเข้าเฝ้า ฯ โดยมี รอง ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้า ฯ เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราช กรณียกิจแทนพระองค์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย