กิจกรรมหน่วย


เมื่อ ๐๙๑๗๓๐ มิ.ย.๕๘ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดนายทหารเข้าเฝ้า ฯ โดยมี รอง ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้า ฯ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระบรมอัฐิ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยพระอัฐพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย