กิจกรรมหน่วย


เมื่อ ๓๐๑๐๐๐ ต.ค.๕๘ คุณสหัทยา แสนสืบ ภริยา ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. และ ฝอ.๕ นขต.ร.๑ รอ. เข้าร่วมประชุมสาชิกชมรมแม่บ้าน พล.๑ รอ. เพื่อรับทราบนโยบายของ สมาคมแม่บ้านทหารบก ณ ห้องประชุมเสนาภิมุข บก.พล.๑ รอ. โดยมี พ.อ.หญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ ประธานชมรมแม่บ้าน พล.๑ รอ. เป็นประธานการประชุม