กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๕๘ พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหารเข้าเฝ้า ฯ เนื่องในพระราชพิธี ทรงตั้งสมณศักดิ์และเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความรียบร้อย