กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๐๓๐น. พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหารเข้าเฝ้าฯ เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ หอพระสุลาลัยพิมาน , หอพระธาตุมณเฑียร พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย