กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๗๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ เนื่องในพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง