กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๕๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศฯ และนายทหารเข้าเฝ้าฯ โดยมี พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้าฯ เนื่องในพระราชพิธีถวายกฐินหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชาวรวิหาร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา