กิจกรรมหน่วย


เมื่อ 6 เม.ย.60 พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำนายทหารเข้าเฝ้าฯ และกองทหารเกียรติยศ ในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม