กิจกรรมหน่วย


เมื่อ 20 ต.ค. 60 ร.1 พัน.2 รอ. ได้รับภารกิจกองทหารเกียรติยศ เพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์