กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 10 พ.ค.61 ร.1 พัน.2 รอ. จัดการอบรมบรรยายการขยายผลจิตอาสาให้กับสมาชิกชมรมฯ และตัวแทนแม่บ้านของหน่วย ณ ห้องประชุม แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็ก ของหน่วย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยทำให้เกิดโครงการจิตอาสา โดยมี ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นวิทยากรอบรม ยอดผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น 28 คน