กิจกรรมหน่วย


หน่วยฝึก ฯ ร.๑ พัน.๒ รอ. ประเมินผลภายใน การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นและแถวชิด/คุณลักษณะของหน่วยฝึก