กิจกรรมหน่วย


ซักซ้อมการปฏิบัติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๖