กิจกรรมหน่วย


ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดจุดบริการประชาชนและอำนวยความสะดวก ตลอด ๒๔ ชม. เพื่อช่วยกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖