กิจกรรมหน่วย


ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหาร นาย สิบ และกำลังพล ร่วมฝึกซักซ้อมสวนสนาม ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๖