กิจกรรมหน่วย


ร.๑ พัน.๒ รอ. ให้การสนับสนุนที่พัก, ที่ฝึกอบรมและวิทยากร/ครูฝึก ให้กับโรงเรียนการเคหะท่าทราย ในการฝึกและเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือและยุวกาชาด