กิจกรรมหน่วย


ร.๑ พัน.๒ รอ. ได้สนับสนุนกำลังพลช่วยซ่อมบ้านเรือน ณ ชุมชนคลองมะนาว เขตบางพลัด กรุงเทพ ฯ