กิจกรรมหน่วย


ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เข้าร่วมพิธีรับรางวัลการสวนสนาม ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อ ธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๖