กิจกรรมหน่วย


ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหารเข้าเฝ้า ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕๕๖