ท่องเที่ยวในหน่วยทหารสโมสรจัดเลี้ยง

ระเบียบการขอใช้สถานที่ แหล่งสมาคมมหาดเล็ก ร.๑ พัน.๒ รอ.

1. ระเบียบการขอใช้สถานที่แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็ก ร.1 พัน.2 รอ. เพื่อจัดงานต่าง ๆ
1.1 ผู้ที่จะขอใช้สถานที่ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็ก ร.1 พัน.2 รอ. ต้องมาติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ เพื่อกรอกแบบฟอร์ม การขอใช้สถานที่ ซึ่งจะต้องระบุ วัน, เวลา และจุดประสงค์ในการจัดงาน และผู้เข้าร่วมงานให้ชัดเจน พร้อมทั้งลงนามเป็นหลักฐาน
1.2 เมื่อตกลงใจจะใช้สถานที่จัดงานแล้ว จะต้องวางเงินมัดจำการจองสถานที่ จำนวนเงิน 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) โดยชำระเงินเป็นเงินสดเท่านั้น สำหรับส่วนที่เหลือ ให้นำมาชำระให้ครบในวันจัดงาน และหากมีการยกเลิกการขอใช้สถานที่ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางแหล่งสมาคมฯ จะไม่คืนเงินมัดจำส่วนนี้ให้กับผู้จอง
1.3 ผู้ที่จะขอใช้สถานที่ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็ก ร.1 พัน.2 รอ. จะต้องใช้ร้านอาหารและเครื่องดื่ม (เว้นสุราและเบียร์) จากทางแหล่งสมาคมฯ ร.1 พัน.2 รอ. เท่านั้น
1.4 หากมีผู้มาร่วมงานคนหนึ่งคนใด ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่ออุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ หรืออาคารสถานที่ ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ขอใช้สถานที่จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามราคาปัจจุบัน ภายในวันที่เกิดเหตุทันที่
1.5 การขอเลื่อนวันในการขอใช้สถานที่ สามารถกระทำได้ภายในห้วงเวลาไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ระบุในใบจอง และในวันดังกล่าวที่ขอเลื่อน จะต้องว่างโดยไม่มีผู้ใดจองไว้ก่อน ซึ่งการขอเลื่อนผู้จองจะต้องลงนามรับรอง และจะขอเลื่อนได้ไม่เกิน 1 ครั้ง
2. อัตราค่าใช้สถานที่ เป็นเงิน 13,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
3. การบริการต่าง ๆ ที่ได้รับจากแหล่งสมาคมทหารมหาดเล็ก ร.1 พัน.2 รอ.
3.1 สถานที่พร้อมเครื่องปรับอากาศ ตั้งแต่ 1800 - 2200 น.
3.2 เจ้าหน้าที่บริการเครื่องดื่ม
3.3 เจ้าหน้าที่บริการด้านจราจร

ติดต่อสอบถามได้ที่

จ.ส.อ อิทธิพล มีนาวงศ์ โทร. 089-897-0958


หรือ โทร.2573-7136, 0-2573-0834 ต่อ 69918

>