รายนามผู้บังคับบัญชา
กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์พันโท มารุต สินาทเตชาภัทร์
ผู้บังคับกองพัน


_________
รองผู้บังคับกองพัน


ฝ่ายอำนวยการร้อยโท วันชัย ทางาม
นายทหารฝ่ายธุรการและกำลังพล

ร้อยเอก สมพงษ์ เรณููนันท์ ณ อยุธยา
นายทหารฝ่ายการข่าว

ร้อยเอก เอกวิทย์ สิทธิสมบูรณ์
นายทหารฝ่ายธุรการและการฝึก
ร้อยโท ธีรเดช อ่อนประสพ
นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ร้อยเอก วีรยุทธ เพ็งจันทร์
นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน

ร้อยเอก ประพนธ์ อุ่นศิริ
นายทหารฝ่ายการเงินผู้บังคับกองร้อยร้อยเอก ยุทธนา บุญสวัสดิ์
ผู้บังคับกองร้อยสนับสนุนการรบ

ร้อยเอก สมพล ด่อนสิงหะ
ผู้บังคับกองร้อยสนับสนุนการช่วยรบ
ร้อยเอก เอกวิทย์ สิทธิสมบูรณ์
ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบาที่ ๑

ร้อยเอก ชนาธิป สุทธิสารากร
ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบาที่ ๒

ร้อยเอก ภาสกร ช่างเรียน
ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบาที่ ๓