พ.ต. หลวงสรสิทธิยานุกร
2451 - 2452

พ.ต. หลวงวิทยาธิกรณ์ศักดิ์
2452 - 2453

พ.ต. หลวงสรจักรานุกิจ
2453 - 2453
พ.ต. หลวงพลาภิรักษเสนี
2453 - 2454

พ.ต.สมเด็จเจ้าพระยาน้องยาเธอเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ
กรมขุนนครราชสีมา
2454 - 2457

พ.ต. หลวงศิลปะสาร สราวุธ
(ศิริ จันทนศิริ)
2457 - 2459
พ.ต. หลวงศิลยุทธวิธีกรร
(วอน กังสาร)
2459 - 2460

ร.อ. หลวงสรจักรานุกิจ
(สิน อัคนิทัต)
2460 - 2461

พ.ต. หลวงอรินทรชาติสังหาร
(บรรจง ประณีตโยธิน)
2461 - 2462
พ.ต. หลวงสรยุทธโยธาหาร
(สุวรรณ ปัทมานนท์)
2462 - 2470

พ.ต. หลวงพลหาญห้าวศึก

2470 - 2470

พ.ต. หลวงสรยุทธโยธาหาร
(สุวรรณ ปัทมานนท์)
2470 - 2472
พ.ต. หลวงรานรณกิจ
(พุฒ วิฉัยกุล)
2472 - 2475

ร.อ. หลวงพรหมโยธี
(มังกร พรหมโยธี)
2475 - 2477

พ.ต. หลวงไกรเชิงฤทธิ์
(กร ชะรินทุ)
2477 - 2483
พ.ต. ขุนนิมมาณกลยุทธ
(นิ่ม ชะโยดม)
2483 - 2484

พ.ต. ขุนจำรุญรณสิทธิ์
(จำรุญ รณสิทธิ์)
2484 - 2487

พ.ต. เลื่อน ดิษยวรรธนะ
2487 - 2488
พ.ต. รวย อภัยวงศ์
2488 - 2489

พ.ต. ตรี บุษยกนิษฐ์
2489 - 2490

พ.ต. อรรถ ศศิประภา
2490 - 2491
พ.ต.กฤษณ์ สีวะรา
2491 - 2493

พ.ต. เกรียงไกร อัตตะนันทน์
2493 - 2493

พ.ต. อุดม สุขมาก
2493 - 2497
พ.ท. ศิริ ถิรพันธ์
2497 - 2502

พ.ท. ยุทธศักดิ์ คล่องตรวจโรค
2502 - 2508

พ.ท. อร่าม ศรีอักขรินทร์
2508 - 2513
พ.ท. คำรณ กาญจนาคม
2513 - 2516

พ.ท. ประยุทธ จารุเสถียร
2516 - 2516

พ.ท. วัฒนา สรรพานิช
2516 - 2520
พ.ท. องอาจ ชัมพูนันทะ
2520 - 2524

พ.ท. ทวีป สุวรรณสิงห์
2524 - 2527

พ.ท.ภิรมย์ ตังครัตน์
2527 - 2532
พ.ท. จิรสิทธิ์ เกษะโกมล
2532 - 2533

พ.ท. พฤณฑ์ สุวรรณทัต
2533 - 2535

พ.ท. อุทิศ สุนทร
2535 - 2538
พ.ท. ฐิติวัจน์ กำลังเอก
2538 - 2540

พ.ท. พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
2540 - 2544

พ.ท. ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร
2544 - 2545
พ.ท. สุนทร หนูนิมิต
2545 - 2546

พ.ท. ธิติพันธ์ ฐานะจาโร
2546 - 2549

พ.ท. บรรยง ทองน่วม
2549 - 2551
พ.ท. จักรกฤษณ์ ศรีนนท์
2551 - 2554

พ.ท. ปรมาภรณ์ ฉายเหมือนวงศ์
2554 - 2557

พ.ท. ธีระพงษ์ ชูตินันทน์
2557 - 2558


พ.ท. จักรพล แสนสืบ
2558 - 2559

พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์
2559 - 2560

พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์
2560 - ปัจจุบัน