ภารกิจของหน่วย

ภารกิจของ พัน.ร ตาม อจย.7-17
1. เข้าประชิดข้าศึก โดยใช้อำนาจการยิง และการดำเนินกลยุทธ์ เพื่อจับหรือทำลายข้าศึก
2. ผลักดันการเข้าตีของข้าศึกด้วยการยิง และการรบประชิด
ภารกิจพิเศษ
1. ปฏิบัติหน้าที่ของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ ในการถวายความปลอดภัย และ ถวายพระเกียรติ แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
2. การรักษาความสงบภายในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ, ระวังป้องกันสถานที่ตั้ง และบุคคลสำคัญในพื้นที่รับผิดชอบใจกลางกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ภารกิจที่ได้รับมอบ
1. จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจ กองร้อยเตรียมพร้อมของ ทภ.1 (166 นาย) ตาม อจย.7–15 อัตราลด ระดับ 1 ห้วงตั้งแต่ 1 ก.ค.52–30 ก.ย.52 เพื่อปฏิบัติภารกิจการป้องกันประเทศ จากการรุกรานจากภายนอก บริเวณแนวชายแดนไทยตามแผนของกองทัพภาคที่ 1 และสนับสนุนภารกิจตามแผนของกองทัพบกในการใช้ กำลังยุทธส่งทางอากาศ และความเข้าใจอันดีระหว่างทหารกับประชาชน โดยปฏิบัติตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 66/2525
2. จัดกำลังพล 1 พัน.ร.(826 นาย) สนับสนุน ทภ.4 ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 3 จชต. ในพื้นที่ อ.รือเสาะ จว.นราธิวาส โดยทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยในพื้นที่จริงตั้งแต่ 1 – 25 ก.ค.52 และจะทำการสับเปลี่ยนกำลัง 1/2 (2 ร้อย.ร.) ในห้วง ต.ค.52 และกำลังส่วนที่เหลือในห้วง เม.ย.53

การปฏิบัติงานที่สำคัญ

1. การปฏิบัติหน้าที่ของทหารมหาดเล็กในการถวายความปลอดภัยและการถวายพระเกียรติ แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
2. การจัดกองรักษาการณ์ภายนอก เป็นหมู่เฝ้า ประจำพระที่นั่งอัมพรสถานเป็นประจำทุกเดือน
3. การจัดกองทหารเกียรติยศ นายทหารเข้าเฝ้า ในพระราชพิธีและรัฐพิธีต่าง ๆ รวมทั้ง งานพระราชทานเพลิงศพ
4. การจัดชุดตอนคุ้มกัน ถวายความปลอดภัย ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวลหัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์
5. การจัดกำลังกองร้อยเตรียมพร้อม เผชิญสถานการณ์ขั้นต้น ทภ.1 ทุกวงรอบ 4 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค ถึงเดือน ม.ค. ของทุกปี
6. การจัดกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ, ระวังป้องกันสถานที่ตั้ง และบุคคลสำคัญในพื้นที่รับผิดชอบใจกลางกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
7. จัดกำลังพล 1 พัน.ร.(826 นาย) สนับสนุน ทภ.4 ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 3 จชต. ในพื้นที่ อ.รือเสาะ จว.นราธิวาส โดยทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยในพื้นที่จริงตั้งแต่ 1 – 25 ก.ค.52 และจะทำการสับเปลี่ยนกำลัง 1/2 (2 ร้อย.ร.) ในห้วง ต.ค.52 และกำลังส่วนที่เหลือในห้วง เม.ย.53

การฝึกภายในหน่วย

1. การฝึกครูทหารใหม่
2. การฝึกทหารใหม่
3. การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่
4. การฝึกสิบตรีกองประจำการ
5. การฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด
6. การฝึกเป็นหน่วยกองร้อย
7. การฝึกเป็นหน่วยกองพัน
8. การฝึกปัญหาที่บังคับการ
9. การฝึกทักษะเพื่อทำการรบให้ชนะ
10. การฝึกยิงปืนประจำปี
11. การฝึก ร้อย.ปปส.กรม ร.
12. การฝึก UNIT SCHOOL ของหน่วย
13. การฝึกกองร้อยเตรียมความพร้อมของกองทัพภาคที่ 1
14. การฝึกเดินทางไกลประจำเดือนของหน่วย
15. การฝึกเพื่อเตรียมการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จชต.
16. การฝึกเตรียมความพร้อมของกองร้อยรักษาความสงบ
17. การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
18. การฝึกโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง