ท่องเที่ยวในหน่วยทหารโครงการการจัดการขยะ

        หน่วยดำเนินการตามโครงการธนาคารขยะในการรณรงค์และส่งเสริมให้กำลังพล และครอบครัว ให้มีจิตสำนึกในการจัดการขยะภายในครัวเรือนและส่วนราชการได้อย่างถูกต้อง โดยให้มีการคัดแยกขยะจากครัวเรือนและส่วนราชการ เพื่อลดปริมาณขยะที่จะทิ้ง และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในหน่วย